PRIVACY REGELEMENT


In ons Privacy reglement gebruiken wij een aantal definities

(deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacy reglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens

(vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

LYS SERVICES mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft LYS SERVICES de plicht om

haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door oons worden verwerkt.

• te melden wie de gegevens kunnen inzien.

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

LYS SERVICES vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft LYS SERVICES in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens  LYS SERVICES expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die LYS SERVICES gebruikt en het doel van het gebruik

LYS SERVICES verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van LYS SERVICES, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van LYS SERVICES of via het contactformulier contact met ons opneemt.
LYS SERVICES verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer wij voor u een numerologisch verslag opmaken wordt ook uw geboortedatum verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met LYS SERVICES sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.

• onze dienstverlening te kunnen verlenen.

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

LYS SERVICES verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de LYS SERVICES-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die LYS SERVICES met u heeft gesloten.

• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• LYS SERVICES verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer)

in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van LYS SERVICES worden ingezien,

tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door LYS SERVICES beveiligd

tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.

• de medewerkers van LYS SERVICES hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan LYS SERVICES verstrekte persoonsgegevens;

• LYS SERVICES heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

LYS SERVICES hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal LYS SERVICES zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en

met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen,

kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens

te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op lysservices@icloud.com aangeven.

Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van LYS SERVICES.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met LYS SERVICES opnemen en probeert LYS SERVICES er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal LYS SERVICES ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

6. Cookies

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van LYS SERVICES.

Privacyreglement LYS SERVICES versie september 2019​​​​​​​

lysservices@icloud.com